عنوان دوره ها

 

 

دوره های آموزشگاه شایستگان

دوره تکنسین داروخانه ( نسخه پیچ داروخانه ، دستیار قفسه چین ، دارویار)

دوره امدادگر حوادث

دوره انجام عملیات کمک های اولیه

دوره منشی پزشک

دوره فروشنده گیاهان دارویی

دوره کاربر گیاهان دارویی

دوره ایمنی و بهداشت و محیط زیست HSE   

مشاوره استفاده صحیح از محصولات بهداشتی و کرم ها