دوره های ما

۸۰,۰۰۰ تومان

آزمون تکنسین داروخانه اصلی

در این قسمت شما قبل از انجام آزمون سازمان به صورت آزمایشی خود را مورد امتحان قرار میدید.

۸۰,۰۰۰ تومان

آزمون امدادگر حوادث

در این دوره شما با انجام آزمون آزمایشی خود را مورد امتحان قرار می دهید