دستیار قفسه چین دارو خصوصی 140201

 • مصطفی مغانی
 • ۱۳۹۹-۱۱-۰۶ (۱۲:۴۵)
 • تکنسین داروخانه،دستیارقفسه چین
تصویر دوره
قیمت دوره : ۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان
ثبت نامتالار گفتگو
 • هزینه : ۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره: 1399/11/06
 • مدت زمان دوره: ۸۳ ساعت و ۲۰ دقیقه
 • تعداد جلسات : 25
 • تعداد فایل های آموزشی : 25
 • گواهینامه: دارد
 • ظرفیت دوره :۶
 • تعداد فراگیران جاری: ۱

درباره دوره


جلسات

جلسه ۱

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۳:۰۰) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه شما با دارو و سرنوشت آن آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۲

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۳:۰۰) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه با اشکال دارویی آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۳

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۳:۰۰) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه شما با اصول نسخه آشنا خواهید شد.

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۴

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۳:۰۰) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه شما با مفهوم تکنسین داروخانه آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۵

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۳:۰۰) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه شما با داروهای ضد درد آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۶

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۳:۰۰) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه شما با داروهای آنتی بیوتیک آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۷

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۳:۰۰) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه شما با داروهای آنتی هیستامین آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۸

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۳:۰۰) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه شما با داروهای تنفسی آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۹

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۳:۰۰) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه شما با داروهای قلبی و عروقی آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۱۰

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۳:۰۰) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه شما با داروهای قلبی و عروقی آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۱۱

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۳:۰۰) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه شما با داروهای گوارشی آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۱۲

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۳:۰۰) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه شما با داروهای چشمی آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۱۳

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۳:۰۰) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه شما با داروهای مغز و اعصاب قسمت اول آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۱۴

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۳:۰۰) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه شما با داروهای مغز و اعصاب قسمت دوم آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۱۵

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۳:۰۰) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه شما با داروهای دیابت آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۱۶

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۳:۰۰) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه شما با داروهای عضله و استخوان آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۱۷

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۳:۰۰) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه شما با داروهای پوست و مو و محصولات آرایشی آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۱۸

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۳:۰۰) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه شما با داروهای مجاری ادراری و تناسلی آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۱۹

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۳:۰۰) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه شما با داروهای بیماری های خاص آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۲۰

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۳:۰۰) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه شما با ویتامین ها ، مکمل ها و سرم ها آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۲۱

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۳:۰۰) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه شما با تجهیزات پزشکی داروخانه آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۲۲

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۳:۰۰) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه شما با کمک های اولیه ویژه تکنسین داروخانه آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۲۳

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۳:۰۰) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه شما با تفسیر آزمایشات آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۲۴

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۳:۰۰) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه با اصول انبارداری آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۲۵

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۳:۰۰) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه با نحوه ثبت نسخ در نرم افزار فارماسی جهت رفع نیاز اولیه تکنسین دارو آموزش داده شده هست که در سه پارت می باشد.

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید کاربر سایت باشید. (ورود | ثبت نام)

اساتید

مصطفی مغانی
null / null

دارای مدرک مربیگری از سازمان فنی و حرفه ای در زمینه ایمنی و بهداشت در زمینه دستیار قفسه چین دارو ، امدادگر حوادث ، کمک های اولیه ، HSE مقدماتی و پیشرفته