امدادگر حوادث 140102

 • مصطفی مغانی
 • ۱۳۹۹-۱۱-۰۶ (۰۸:۱۶)
 • امدادگر حوادث
تصویر دوره
قیمت دوره : ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نامتالار گفتگو
 • هزینه : ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره: 1399/11/06
 • مدت زمان دوره: ۱۶ ساعت و ۴۰ دقیقه
 • تعداد جلسات : 35
 • تعداد فایل های آموزشی : 45
 • گواهینامه: دارد
 • ظرفیت دوره :۱۳
 • تعداد فراگیران جاری: ۵

درباره دوره


جلسات

جلسه ۱

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۴:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه و جلسات بعدی شما با اطفاء حریق آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۲

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۴:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه و جلسات بعدی شما با اطفاء حریق آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۳

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۴:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه و جلسات بعدی شما با اطفاء حریق آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۴

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۴:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه و جلسات بعدی شما با اطفاء حریق آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۵

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۴:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه و جلسات بعدی شما با اطفاء حریق آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۶

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۴:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه و جلسات بعدی شما با اطفاء حریق آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۷

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۴:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه و جلسات بعدی شما با اطفاء حریق آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۸

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۴:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه و جلسات قبلی شما با اطفاء حریق آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۹

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۴:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه شما با زندگی در شرایط سخت آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۱۰

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۴:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه شما با زندگی در شرایط سخت آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۱۱

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۴:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه شما با زندگی در شرایط سخت آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۱۲

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۴:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه شما با موقعیت یابی آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۱۳

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۴:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه با سایر روش های موقعیت یابی آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۱۴

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۴:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه نحوه برخورد با فرد مارگزیده آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۱۵

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۴:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه شما نحوه مواجه با فرد غرق شده را آموزش میبینید

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۱۶

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۴:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه با تجهیزات پزشکی آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۱۷

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۴:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه با تفسیر آزمایشات آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۱۸

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۴:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه شما با کنترل عفونت آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۱۹

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۴:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه شما با نحوه استفاده از کیف آب گرم و سرد آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۲۰

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۴:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه شما آشنایی مقدماتی با کمک های اولیه پیدا میکنید، قابل ذکر هست در صورت تمایل میتونید از طریق همین سایت دوره کمک های اولیه رو به صورت رایگان مشاهده کنید

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۲۱

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۴:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه شما با علائم حیاتی آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۲۲

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۴:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه با اصول احیا قلبی آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۲۳

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۴:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه مبحث تکمیلی احیاء قلبی رو مشاهده خواهید کرد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۲۴

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۴:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه شما با اکسیژن تراپی آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۲۵

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۴:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه شما با شوک و نحوه برخورد با آن آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۲۶

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۴:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه شما با اورژانس گوش و حلق و بینی آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۲۷

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۴:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه شما با سوختگی و مواجه با آن آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۲۸

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۴:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه شما با انواع بخیه آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۲۹

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۴:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه شما با نحوه سونداژ آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۳۰

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۴:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه شما با گاواژ بیمار به روش NG tube آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۳۱

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۴:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه شما با آموزش لاواژ بیمار آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۳۲

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۴:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه با پانسمان و بانداژ آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۳۳

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۴:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این قسمت با نحوه آنژیوکت زدن به بیمار آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۳۴

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۴:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این قسمت با قراردادن LMA آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

جلسه ۳۵

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ (۱۴:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

در این جلسه با مدیریت روانی حادثه آشنا خواهید شد

جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]

دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید کاربر سایت باشید. (ورود | ثبت نام)

اساتید

مصطفی مغانی
null / null

دارای مدرک مربیگری از سازمان فنی و حرفه ای در زمینه ایمنی و بهداشت در زمینه دستیار قفسه چین دارو ، امدادگر حوادث ، کمک های اولیه ، HSE مقدماتی و پیشرفته